شعری عاشقانه شیعر و قسه ی خوش * سورانی *  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1389
*شعری عاشقانه شیعر و قسه ی خوش * سورانی *

تا که ی بنالیم بو تو گیانا تا که ی بسوتیم

  ئه ی  بریارت  وا  نه بو  فه رموت   من روژی  هه ر دیم

زستان  وا  رویی به هاریش  هات  تو  هه ر  نه هاتی

ژه هری  تالی  چاوه روانیت  دامی  تو  له  جیاتی

ئه ی  تو  خو  نازانی  ده ردی  چاوه روانی

تا  چه ن  به  ئازاره  برک و اش و ژانی

گیانا  بو  نه هاتی  عازیز  بو  نه هاتی   نه تپرسی هه والم  اش و  مه رگه ساتی

شه و  نیه  ئه گه ر  جاری  خه ونت   پیوه  نه بینیم

وا  ئه زانم  له باوشم دای  له  سه ر  سه رینم

که  چاو  هه ل  دینم  گیانا  بالای  به رزت  نابینم

دوباره  ده م سوتینی  اش و زامی  برینم

گیانا که م  زو  وه ره  نازدارم  زو  وه ره  به س  جاری  بت بینم  گیانم  بو  خوت  به ره