هو هوزه که م  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1389

هو هوزه که م

 

هو هوزه که م

ده نگی زولالی توی نه بی

منیش لیره وه بی ره نگم

هو خاکه که م

 ره نگی سوور و ئالی توی نه بی

منیش لیره وه بی ره نگم

من به بی ئیوه بالداریکی بال شکاوم

کانیکی وشک و بی ئاوم

دوورم لیتان به لام خوشکه کانم براکانم

ئازاری زامه کانتانم

دوورم لیتان به لام هاوریکانم

 هاوده می روژ و شه وی تانم

هاو بیرتانم

هاوخوینتانم

من گیان فیدای کوردستانم